QA Engineer

Job description

آشنایی کامل با مبانی تست نرم افزار

قدرت تحلیل سناریوهای مختلف

روحیه ی کار تیمی و مشتاق برای یادگیر

 های ساخت یافته و جامع و همراه با جزئیاتTest Case و Test Plan ایجاد 

برنامه ریزی و هماهنگ کردن فعالیت‌های مرتبط با تست

 automation scripts  طراحی و ایجاد

تجربه استفاده از ابزارهای تست اتوماتیک

  Agile/Scrum تجربه کار در زمینه فرآیند توسعه

Requirements

مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در مهندسی علوم کامپیوتر و یا رشته‌های مرتبط

 (تجربه کاری مرتبط (حداقل یک سال

 تسلط بر روش ها، ابزار و فرآیندهای نرم افزار